ค้นหา

 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่เด็กวัยเรียน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสถาบันชุมชน ภาคตะวันออก
รหัส : 02110330
โครงการ : การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่เด็กวัยเรียน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสถาบันชุมชน ภาคตะวันออก
Project : Development Of Environmental Management System To Control Hemorrhagic Fever For School - Age Children Based On Community Institutes Participation, Eastern Region.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 316,400 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขตการวิจัย : ทำการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ภาคตะวันออก เป็นการวิจัยร่วมกันขององค์กรภาคีสุขภาพที่รับผิดชอบสุขภาพเด็กวัยเรียนในชุมชน โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคลากรที่เป็นตัวแทนองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพเด็ก
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษารูปแบบและกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่เด็กวัยเรียน
  2. ศึกษารูปแบบและกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่เด็กวัยเรียนในโรงเรียน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสถาบันต่างๆ ในชุมชน เขตภาคตะวันออก
  3. วิเคราะห์ประสบการณ์ของสถาบันต่างๆ ในชุมชน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก : การพัฒนาศักยภาพ และปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ อันจะมีผลต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ
นักวิจัย :

วันดี โตรักษา

นิสากร กรุงไกรเพชร

พัชรินทร์ พูลทวี

สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th