ค้นหา

 การใช้ดัชนีทางชีวภาพและอาการแสดง เพื่อประเมินการสัมผัสสารตัวทำละลายอินทรีย์ในกลุ่มของ Aromatic Hydrocarbons ของกลุ่มช่างไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ศึกษาเปรียบเทียบที่เรือนจำของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม)
รหัส : 02110303
โครงการ : การใช้ดัชนีทางชีวภาพและอาการแสดง เพื่อประเมินการสัมผัสสารตัวทำละลายอินทรีย์ในกลุ่มของ Aromatic Hydrocarbons ของกลุ่มช่างไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ศึกษาเปรียบเทียบที่เรือนจำของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม)
Project : Using Biomarker and Symptoms to Assess Exposure to Aromatic Hydrocarbons among Wood Workers in Bangkok and the Metropolitan Area (Comparative Study in Prison, Ministry of Justice).
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 710,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขตการวิจัย : ใช้ดัชนีทางชีวภาพและอาการแสดงนำมาประเมินการสัมผัสสารตัวทำละลายอินทรีย์ในกลุ่มของ Aromatic Hydrocarbons ของกลุ่มช่างไม้ (ศึกษาเปรียบเทียบที่เรือนจำของกรมราชทัณฑ์) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อตรวจวัดปริมาณระดับความเข้มข้นของสารตัวทำละลายอินทรีย์ในกลุ่ม Aromatic Hydrocarbons (Toluene, Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Dichloromethane, Acetone, Chloroform, Xylene, Styrene) ในบรรยากาศการทำงาน และ Metabolites ของสารเคมีในกลุ่ม Aromatic Hydrocarbons ในปัสสาวะรวมทั้งประเมินการรับสัมผัสของผู้ต้องขังที่ฝึกวิชาชีพที่เรือนจำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  2. เพื่อประเมินอาการแสดงและสภาวะสุขภาพเมื่อต้องสัมผัสกับตัวทำละลายอินทรีย์ของผู้ต้องขัง ที่ฝึกวิชาชีพที่เรือนจำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นักวิจัย :

ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์

ประภา นันทวรศิลป์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th