ค้นหา

 การติดตามประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน
รหัส : 150140800000004
โครงการ : การติดตามประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน
Project : -
ประเภทการวิจัย : พื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกิจการยุติธรรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงยุติธรรม
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุมาลี วงษ์วิทิต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th