ค้นหา

 การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อหรือการสร้างโคโลนีของเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะทุกกลุ่มกับ Acinetobacter baumannii ที่ไม่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะในหออภิบาลผู้ป่วยทางอายุ
รหัส : 150130800000044
โครงการ : การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อหรือการสร้างโคโลนีของเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะทุกกลุ่มกับ Acinetobacter baumannii ที่ไม่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะในหออภิบาลผู้ป่วยทางอายุ
Project : -
ประเภทการวิจัย : พื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

จงมณี ตรีเงิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th