ค้นหา

 โครงการสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคจังหวัดสระบุรี
รหัส : 150080700000004
โครงการ : โครงการสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคจังหวัดสระบุรี
Project : -
ประเภทการวิจัย : ประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงคมนาคม
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สมประสงค์ สัตยมัลลี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th