ค้นหา

 โครงการศึกษาวิจัยระบบคอมพิวเตอร์และจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551-2554
รหัส : 150080300000001
โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยระบบคอมพิวเตอร์และจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551-2554
Project : -
ประเภทการวิจัย : ประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : กรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงคมนาคม
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th