ค้นหา

 การประยุกต์การวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันภัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานในเกษตรกร
รหัส : 02100059
โครงการ : การประยุกต์การวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันภัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานในเกษตรกร
Project : An Application of Participatory Research to Prevent Health Hazards in Farmers.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 289,100 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมควบคุมโรค
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาในกลุ่มเกษตรกรแกนนำ ที่ทำงานด้านกสิกรรมในเขตพื้นที่ตำบลไทรใหญ่ ตำบลราษฎร์นิยม ตำบลคลองขวาง และตำบลหนองเพรางาน อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้เกษตรกรค้นหาปัจจัยคุกคามสุขภาพได้ด้วยตนเอง
  2. เพื่อให้เกษตรกรศึกษาหาแนวทางในการป้องกันควบคุมโรคและดูแลสุขภาพของตนเอง
นักวิจัย :

นัพวุฒิ ชื่นบาล

จุฑารัตน์ รามสูตร

พวงทิพย์ บุตรรักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th