ค้นหา

 ความคิดเห็นของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่มีต่อบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
รหัส : 02027179
โครงการ : ความคิดเห็นของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่มีต่อบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
Project : In-Patients and Out-Patients'Opinions of Medical Care Service of Songklanagarind Hospital.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 282,900 บาท
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : ประชากร ได้แก่ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวนรวม 1,120 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า และใช้แบบสอบถามแบบเปิดเและแบบปิด
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

จงดี มิ่งเมือง

ศรัณยา บุนนาค
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th