ค้นหา

 การศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงสภาพและสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ผู้ปฏิบัติงานมีอาการปวดเมื่อย
รหัส : 02026826
โครงการ : การศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงสภาพและสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ผู้ปฏิบัติงานมีอาการปวดเมื่อย
Project : A Study on Working Conditions Improvement that Workers Having Musculoskeletal Disorders.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 95,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ขอบเขตการวิจัย : สถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 100 คน ในกรุงเทพฯ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เนื่องจากการทำงานในผู้ปฏิบัติงาน ที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
  2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพการทำงาน ที่ผู้ปฏิบัติงานมีการใช้กำลังกล้ามเนื้อ และมีท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัย
  3. ส่งเสริมให้นายจ้างมีการดำเนินการปรับปรุงสภาพการทำงาน เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัยมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นักวิจัย :

สุดธิดา กรุงไกรวงศ์

ธนาวดี คุวสานนท์

รัตนาภรณ์ อมรรัตนไพจิตร

อรญา เจริญทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th