ค้นหา

 การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของฝั่งทะเลหลังการปลูกป่าชายเลน ที่ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยรีโมทเซนซิ่ง
รหัส : 01000376
โครงการ : การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของฝั่งทะเลหลังการปลูกป่าชายเลน ที่ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยรีโมทเซนซิ่ง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 210,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินก่อนและหลังการปลูกป่าชายเลน ที่ ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล โดยข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซท
  2. ผลกระทบของการปลูกป่าชายเลนที่ ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล ต่อผลผลิตของทรัพยากรฝั่งทะเลด้านชีวภาพและรายได้จากการประมงจากข้อมูลภาคสนาม
  3. ผลกระทบของการปลูกป่าชายเลนแห่งนี้ต่อกระบวนการและสัณฐานของฝั่งทะเลด้านกายภาพ จากข้อมูลภาคสนาม
นักวิจัย :

อัปสรสุดา ศิริพงศ์

ศุภิชัย ตั้งใจตรง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th