ค้นหา

 ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นของพยาบาลเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน
รหัส : 02023808
โครงการ : ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นของพยาบาลเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน
Project : Knowledge, Experience, and Opinions of Nurses Regarding Emergency Contraceptive Pills.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 24,610 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีขึ้นเพื่อสำรวจความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินในพยาบาลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวหรือสุขภาพสตรีของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ 12 แห่ง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจความรู้ของพยาบาลเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน
  2. เพื่อสำรวจประสบการณ์ของพยาบาลในการเผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษา และสั่งยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน
  3. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของพยาบาลเกี่ยวกับบทบาทพยาบาลในการเผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษา และสั่งยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน
นักวิจัย :

เกสรา ศรีพิชญาการ

กิ่งฟ้า แสงลี

อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th