ค้นหา

 สุขวิทยาทางการเจริญพันธุ์ของนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
รหัส : 02023751
โครงการ : สุขวิทยาทางการเจริญพันธุ์ของนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
Project : A Study of Reproductive Health in Adolescence of Secondary School Students and Teachers in Bangkok
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 18,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2531
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษานี้ได้เก็บข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างโรงเรียนที่มีการสอนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 21 โรงเรียน ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนโดยใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับสุขวิทยาการเจริญพันธุ์
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพฯ ชั้น ม.1-ม.6 และครู เกี่ยวกับสุขวิทยาการเจริญพันธุ์ (Reproductive Health)
  2. เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสำหรับศึกษาความต้องการของนักเรียนมัธยมศึกษาและครูเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักวิจัย :

สุมนา ชมพูทวีป

เขมิกา ยามะรัต

นิกร ดุสิตสิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th