ค้นหา

 การวิจัยทดสอบการใช้ปุ๋ยเคมีเหมาะสมและประหยัดสำหรับการปลูกอ้อยในจ.อุตรดิตถ์
รหัส : 150070600000006
โครงการ : การวิจัยทดสอบการใช้ปุ๋ยเคมีเหมาะสมและประหยัดสำหรับการปลูกอ้อยในจ.อุตรดิตถ์
Project : -
ประเภทการวิจัย : ประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

บังอร ทองท้วม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th