ค้นหา

 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ติดเชื้อเอดส์ ต่อการรักษาสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก และการประเมินคุณค่าและความปลอดภัย
รหัส : 02023250
โครงการ : การศึกษาความพึงพอใจของผู้ติดเชื้อเอดส์ ต่อการรักษาสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก และการประเมินคุณค่าและความปลอดภัย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 220,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : 3 ภาค ในประเทศไทย สัมภาษณ์ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล จำนวน 194 ราย
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการให้รักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อของผู้ให้บริการแพทย์ทางเลือก ประกอบด้วยการใช้สมุนไพร การทำสมาธิ การออกกำลังกาย และโภชนาการ ในด้านแนวคิดการปฏิบัติในด้านความปลอดภัยของการรักษาพยาบาล
  2. เพื่อศึกษาความพอใจของผู้ติดเชื้อ HIV ต่อการรักษาพยาบาล
  3. เพื่อศึกษาความเพียงพอด้านโภชนาการ ที่ผู้ติดเชื้อรับประทาน
  4. เพื่อศึกษาสารตกค้างที่มีอยู่ในยาสมุนไพร
นักวิจัย :

สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร

บุญทวี กุยยกานนท์ เบทส์

รุ่งวิทย์ มาศงามเมือง

เรวดี จงสู่วัฒน์

ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th