ค้นหา

 ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาย ข ค และลูกจ้างต่อกิจกรรม 5 ส. ตามนโยบายของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
รหัส : 02023020
โครงการ : ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาย ข ค และลูกจ้างต่อกิจกรรม 5 ส. ตามนโยบายของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์และพัฒนา
งบประมาณ : 13,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อัมพา อาภรณ์ทิพย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th