ค้นหา

 การศึกษาปาราสิตของสัตว์เลือดเย็น 2. ปาราสิตของปลาสลิด Trichogaster pectoralis (Regan) ในจังหวัดสมุทรปราการ
รหัส : 01000022
โครงการ : การศึกษาปาราสิตของสัตว์เลือดเย็น 2. ปาราสิตของปลาสลิด Trichogaster pectoralis (Regan) ในจังหวัดสมุทรปราการ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ไพบูลย์ ยุติศรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th