ค้นหา

 การตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonellae อย่างรวดเร็วในตัวอย่างอาหารโดยวิธี Immunamagnetic Enrichment และ Enzyme Immunoassay
รหัส : 02022352
โครงการ : การตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonellae อย่างรวดเร็วในตัวอย่างอาหารโดยวิธี Immunamagnetic Enrichment และ Enzyme Immunoassay
Project : Rapid Detection of Salmonellae in Contaminated Foods by Immunomagnetic Enrichment and Enzyme Immunoassay.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 200,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ยุวดี มหาคุณกิจเจริญ

ประมวญ เทพชัยศรี

มนัส จงสงวน

ยุวพร สากลวารี

วันเพ็ญ ชัยคำภา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th