ค้นหา

 การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานกะโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 1-13 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
รหัส : 01000368
โครงการ : การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานกะโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 1-13 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน่วยงานระดับกระทรวง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการรับรู้ถึงอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานกะ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 1-13
  2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ จากสิ่งแวดล้อมในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานกะ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 1-13
  3. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้อันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกะที่มีสถานที่ทำงาน ปัจจัยส่วนบุคคลและแหล่งข้อมูลแตกต่างกัน
นักวิจัย :

อาคม เครือใหม่
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th