ค้นหา

 การหาค่าเฉลี่ยและปัจจัยที่มีผลต่อความหนาแน่นของมวลกระดูกในเด็กวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร
รหัส : 02021878
โครงการ : การหาค่าเฉลี่ยและปัจจัยที่มีผลต่อความหนาแน่นของมวลกระดูกในเด็กวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 816,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : โรงพยาบาลเลิดสิน
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการแพทย์
ขอบเขตการวิจัย : เด็กนักเรียนในกรุงเทพมหานครชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอายุ 15-17 ปี
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อหาความหนาแน่นของกระดูก (Bone miniral density) ในเด็กวัยรุ่นอายุ 14-18 ปี ในนักเรียนมัธยมปลายหรือเทียบเท่าในกรุงเทพมหานคร
  2. เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของเด็กนักเรียนมัธยมปลายในกรุงเทพมหานครที่มีความหนาแน่นของกระดูกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในเด็กอายุเท่ากัน ว่าเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง
นักวิจัย :

บุญชัย พิพัฒน์วนิชกุล

เพ็ญแข เอื้อนจิตร

สุชาดา ฮุนพงษ์สิมานนท์

สุพิตรา สุวรรณพรหมา

อุไรวรรณ พรทวีวุฒิ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th