ค้นหา

 การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการแก้ปัญหาอนามัยแม่และเด็กชาวเขา
รหัส : 02021861
โครงการ : การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการแก้ปัญหาอนามัยแม่และเด็กชาวเขา
Project : Model of Community Participation for Safe Motherhood in Hilltribe Population.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 496,300 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอนามัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

นิตยา แสงเล็ก

กรรณิการ์ มณีวรรณ

ดุษณีย์ แพสุวรรณ

รุ่งรัศมี ศรีวงศ์พันธุ์

สมควร ใจกระจ่าง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th