ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลภาวะจากการจราจรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
รหัส : 01000366
โครงการ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลภาวะจากการจราจรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของปัญหามลภาวะที่เกิดจากการคับคั่งแออัดของการจราจรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
  2. เพื่อศึกษาประสบการณ์ และการรับรู้ปัญหามลภาวะทางอากาศที่มีสาเหตุจากการจราจรของประชาชนในเทศ บาลนครเชียงใหม่
  3. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลภาวะจากการจราจรรวมถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหามลภาวะจากจราจรของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
นักวิจัย :

กรรณิกา ธรรมสอน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th