ค้นหา

 ผบการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเรื่องการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็กภายในประเทศไทยและข้ามชาติ พ.ศ.2546
รหัส : 150060400000001
โครงการ : ผบการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเรื่องการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็กภายในประเทศไทยและข้ามชาติ พ.ศ.2546
Project : -
ประเภทการวิจัย : ประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

จิตตินันท์ เดชะคุปต์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th