ค้นหา

 การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานบดย่อยพลาสติก ในจังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 01000365
โครงการ : การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานบดย่อยพลาสติก ในจังหวัดเชียงใหม่
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สิริพัฒน์ ประดับศรีเดช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th