ค้นหา

 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพห้องปฎิบัติการ : วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพห้องปฎิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
รหัส : 02021644
โครงการ : การตรวจสอบและรับรองคุณภาพห้องปฎิบัติการ : วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพห้องปฎิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
Project : Laboratory Acrreditation Situation Analysis of Current Practice of Laboratory Accrediation (Accupationl and Environmental) in Thailand
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 835,868 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : การตรวจสอบและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัย, อนามัยสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบันของการตรวจสอบ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
  2. เพื่อให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบันของการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลในโครงการ Hospital Accreditation (HA) เน้นเฉพาะด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  3. เพื่อให้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อน / ปัญหาของการตรวจสอบ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย :

พรชัย สิทธิศรัณย์กุล

จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์

ปนัดดา ซิลวา

พิณนภา โรจนจิราภา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th