ค้นหา

 ความคาดหวังและพฤติกรรมการเรียนของผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre - degree) ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รหัส : 12191176
โครงการ : ความคาดหวังและพฤติกรรมการเรียนของผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre - degree) ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วัชราภรณ์ ชีวโศภิษฐ์

วิภาพร ใจสนธ์

สุวรรณี เดชวรชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th