ค้นหา

 การวิเคราะห์การถดถอยข้อมูลการออมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 01000363
โครงการ : การวิเคราะห์การถดถอยข้อมูลการออมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กองนโยบายและประสานสถิติ
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

มธุวลี พินิจมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th