ค้นหา

 การวิจัยพัฒนาและผลิตวัสดุและอุปกรณ์ของรากฟันเทียม ระยะที่ 1: การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) การศึกษาด้านการตลาด (Marketing research) และการออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Dexign)
รหัส : 02021242
โครงการ : การวิจัยพัฒนาและผลิตวัสดุและอุปกรณ์ของรากฟันเทียม ระยะที่ 1: การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) การศึกษาด้านการตลาด (Marketing research) และการออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Dexign)
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 126,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะทันตแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทำ marketing research หาแนวโน้มความเป็นไปได้ของการผลิตขึ้นใช้เองในประเทศ
  2. เพื่อศึกษาถึงแนวโน้มของตลาดรากเทียมในประเทศไทย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  3. เพื่อศึกษาอุปกรณ์ของรากเทียมที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน
  4. เพื่อออกแบบรากเทียมให้มีให้มีความเหมาะสมกับกายวิภาค และสีรระของคนไทย
  5. เพื่อศึกษาขีดความสามารถของเครื่องจักรในเมืองไทย
นักวิจัย :

สรรพัชญ์ นามะโม

ยุพา อ่อนท้วม

ศุภบูรณ์ บุรณเวช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th