ค้นหา

 ประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแบบใช้วิจัย เป็นฐานของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
รหัส : 12191049
โครงการ : ประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแบบใช้วิจัย เป็นฐานของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : กองทัพเรือ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงกลาโหม
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ชนุตรา เกิดมณี

วัชราพร เชยสุวรรณ

อมรทิพย์ ณ บางช้าง

อานันทนา ชื่นวิสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th