ค้นหา

 การับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล
รหัส : 02021060
โครงการ : การับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล
Project : The Pereeption of Patient Right Among Students Nurses.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 18,700 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการรับรู้สิทธิของผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีลำปาง 1 และวิทยาลัยพยาบาลราชชนนีพะเยา
  2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้สิทธิของผู้ป่วยของนักศึกษา พยาบาล ชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง 1 และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
นักวิจัย :

กุลวดี อภิชาติบุตร

อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th