ค้นหา

 การศึกษาปาราสิตของสัตว์เลือดเย็น 1. ปาราสิตของปลา บู่ทราย Oxyeleotris marmoratus (Blecker)ในแหล่งน้ำธรรมชาติบางแห่งที่ อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา
รหัส : 01000021
โครงการ : การศึกษาปาราสิตของสัตว์เลือดเย็น 1. ปาราสิตของปลา บู่ทราย Oxyeleotris marmoratus (Blecker)ในแหล่งน้ำธรรมชาติบางแห่งที่ อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ไพบูลย์ ยุติศรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th