ค้นหา

 พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และระดับเอนไชน์โคลีนเอสเตอเรสในกระแสโลหิตของเกษตรกร
รหัส : 02020931
โครงการ : พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และระดับเอนไชน์โคลีนเอสเตอเรสในกระแสโลหิตของเกษตรกร
Project : Behavior of Using Pesticide and Cholinesterase Blood Level in Farmers.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 18,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
  2. ศึกษาระดับเอนไชน์โคลีนเอสเตอเรส ในกระแสโลหิตของเกษตรกร
  3. หาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืช กับระดับเอนไชน์โคลีนเอสเตอเรส ในกระแสโลหิตของเกษตรกร
นักวิจัย :

นงเยาว์ อุดมวงศ์

อุษณีย์ จินตะเวช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th