ค้นหา

 วิจัยประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ศูนย์นเรนทร
รหัส : 12190632
โครงการ : วิจัยประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ศูนย์นเรนทร
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วิภาดา วิจักขณาลัญฉ์

อัจฉรา กิตติวงศ์วิสุทธิ์

อัจฉรา สังกา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th