ค้นหา

 การใช้หลักการของวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาความสามารถของครูในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
รหัส : 12190528
โครงการ : การใช้หลักการของวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาความสามารถของครูในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

นิลมณี พิทักษ์

ลัดดา ศิลาน้อย

สำรวน ชินจันทึก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th