ค้นหา

 การใช้หลักการของวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู
รหัส : 12190527
โครงการ : การใช้หลักการของวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

นิลมณี พิทักษ์

สำรวน ชินจันทึก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th