ค้นหา

 วิจัยการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางนานาชาติ ระยะสั้น 4 เดือน (5 สาขา) ปีงบประมาณ 2549 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
รหัส : 12190515
โครงการ : วิจัยการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางนานาชาติ ระยะสั้น 4 เดือน (5 สาขา) ปีงบประมาณ 2549 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์

ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์

เสมอจันทร์ ธีระวัฒน์สกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th