ค้นหา

 ความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อบริการพยาบาลขณะรอผ่าตัด ณ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัส : 02020757
โครงการ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อบริการพยาบาลขณะรอผ่าตัด ณ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Project : In Patients Satisfaction Toward Nursing Service While Waiting for the Operation at Operating Room Srinagarind Hospital, Khon Kaen University.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 15,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : โรงพยาบาลศรีนครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อการบริการพยาบาลที่ได้รับขณะรอผ่าตัด ณ ห้องรอผ่าตัด แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัดเท่านั้น
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยที่นอนพักรัษาในดรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อบริการพยาบาลขณะรอผ่าตัด ณ ห้องรอผ่าตัด แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์
  2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อการบริการพยาบาลขณะรอผ่าตัดที่มีสถานภาพแตกต่างกัน
นักวิจัย :

จาริณี ภูมิเวียงศรี

ดวงจันทร์ อันอาจ

พงษ์จันทร์ สีตบุตร

พรสวรรค์ ครุรทะยาน

ระรื่น แสนโครต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th