ค้นหา

 ผลการวางแผนจำหน่ายต่อความสามารถในการดูแลตนเองและความพึงพอใจของผู้ป่วยกระดูกต้นขาหัก
รหัส : 02020712
โครงการ : ผลการวางแผนจำหน่ายต่อความสามารถในการดูแลตนเองและความพึงพอใจของผู้ป่วยกระดูกต้นขาหัก
Project : The Effect Dischange Plan on Self Care and Satisfy of Femoral F
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 5,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักก่อนจำหน่าย
  2. เพื่อลดระยะเวลานอนรักษาในโรงพยาบาล
  3. เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
  4. เพื่อนำแผนจำหน่ายมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรทีมสุขภาพ
นักวิจัย :

ดารา เฟื่องทอง

พนิดา ชูสุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th