ค้นหา

 การศึกษาความคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนาระบบบริการด่านหน้างานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินของผู้บริหารและผู้ให้บริการในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
รหัส : 02020711
โครงการ : การศึกษาความคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนาระบบบริการด่านหน้างานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินของผู้บริหารและผู้ให้บริการในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 10,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สมพร ชัชวาลย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th