ค้นหา

 ความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อการให้บริการพยาบาลของสถานส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา
รหัส : 02020696
โครงการ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อการให้บริการพยาบาลของสถานส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา
Project : The Patients Satisfation in Nussing Services at Maternal And. Child Hospital
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 3,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 12 ยะลา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอนามัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อการให้บริการพยาบาล ในด้านการต้อนรับ การเข้าใจปัญหาของผู้ป่วยการรักษาพยาบาลและการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านอายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับพึงพอใจต่อการให้บริการพยาบาล
นักวิจัย :

รัชนุช เพิ่มพูนมหาศาล

สุมารีย์ เอกบุศย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th