ค้นหา

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของมารดาในการทำการระบายเสมหะออกจากปอดด้วยการเคราะปอดและดูดเสมหะในโรงพยาบาลแม่และเด็กเขต 12 ยะลา
รหัส : 02020693
โครงการ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของมารดาในการทำการระบายเสมหะออกจากปอดด้วยการเคราะปอดและดูดเสมหะในโรงพยาบาลแม่และเด็กเขต 12 ยะลา
Project : Maternal Satisfaction in Pulmonary Secretion Drainage by Chest Physiotherapy and Suction in Maternal and Child Hospital
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 12 ยะลา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอนามัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

จรินทรัตน์ แซ่นา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th