ค้นหา

 การประเมินความเสี่ยงต่อเรดอนภายในและภายนอกอาคาร ในพื้นที่ชุมชน เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
รหัส : 01000352
โครงการ : การประเมินความเสี่ยงต่อเรดอนภายในและภายนอกอาคาร ในพื้นที่ชุมชน เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
Project : Radon Risk Assessment Indoor/Outdoor to Public Communities in Songkhla Lake Basin.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ทำการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรดอนที่มีอยู่แล้ว เพื่อการประเมินขั้นต้นของระดับความเสี่ยงเรดอน ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ในพื้นที่ชุมชนเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  2. ถ่ายทอดความรู้เรื่องกัมมันตภาพรังสี และกระบวนวิธีตรวจวัดก๊าซเรดอนในสิ่งแวดล้อมให้แก่ครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องกัมมันตภาพรังสี
  3. ตรวจวัดความเข้มข้นก๊าซเรดอนในอากาศทั้งภายนอกและภายในอาคาร ในพื้นที่ชุมชนเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
นักวิจัย :

ไตรภพ ผ่องสุวรรณ

ธวัช ชิตตระการ

สมพร จองคำ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th