ค้นหา

 ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อการพัฒนาการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล
รหัส : 12120352
โครงการ : ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อการพัฒนาการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พรศิริ พันธสี

อรพินท์ สีขาว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th