ค้นหา

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร
รหัส : 02020665
โครงการ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร
Project : The Satisfaction of Patients toward Out Patient Develop Service, Pichit Hospital
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการแผนกผู้ป่วยนอก
  2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการของแผนกผู้ป่วยนอกกับข้อมูลพื้นฐานจำแนกตามเพศ อายุการศึกษา อาชีพ รายได้ที่อยู่ จำนวนครั้งที่มารับบริการ ประสบการณ์ในการมารับบริการความสะดวกในการมารับบริการสิทธิบัตรในการรักษาพยาบาล
นักวิจัย :

ศิริณี หลิมศิริวงษ์

วิราวัลย์ ปั้นเพ็ง

สุนันท์ พิมพ์ศรี

อุษารัตน์ สุขผล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th