ค้นหา

 การพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริงตามแนวพุทธศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : วิจัยเชิงปฏิบัติการ
รหัส : 12051114
โครงการ : การพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริงตามแนวพุทธศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : วิจัยเชิงปฏิบัติการ
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เยาวภา สมนาม

ศิริ แคนสา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th