ค้นหา

 ความคิดเห็นของพยาบาลห้องผ่าตัดที่มีต่อบทบาทการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด
รหัส : 02020606
โครงการ : ความคิดเห็นของพยาบาลห้องผ่าตัดที่มีต่อบทบาทการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด
Project : The Operative Room nurse Opinion in General Hospital 7th Public Health Area in Preoperative and Postoperative Visit.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 45,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. การรับรู้บทบาท
  2. การเห็นความสำคัญ
  3. ความสามารถในการปฏิบัติตามบทบาท
  4. ความพึงพอใจ
นักวิจัย :

เกษเมือง ศรีธัญรัตน์

กฤติยาพร สุขนิรันดร์

จันทรา พรมวงษ์

ทัศนียา หาญจางสิทธิ์

อนัญญา อนุตรการย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th