ค้นหา

 การทดสอบระยะที่ 3 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนทดลองเอดส์แวกซ์ บี/อี ในประชากรที่ติดยาเสพติดชนิดเข้าเส้นในกรุงเทพมหานคร
รหัส : 02020592
โครงการ : การทดสอบระยะที่ 3 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนทดลองเอดส์แวกซ์ บี/อี ในประชากรที่ติดยาเสพติดชนิดเข้าเส้นในกรุงเทพมหานคร
Project : A Phase III Trial to Determine the Efficacy of AIDSVAX tm B/E Vaceine in Intravenous Drug Users in Bangkok Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ขจิต ชูปัญญา

ทวิป กิตยาภรณ์

พรรณี ปิติสุทธิธรรม

สุวณีย์ รักธรรม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th