ค้นหา

 การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตส์ไปโรซีสโดยการตรวจหาแอนติเจนในตัวอย่างสงสัยตรวจ
รหัส : 02020583
โครงการ : การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตส์ไปโรซีสโดยการตรวจหาแอนติเจนในตัวอย่างสงสัยตรวจ
Project : Development of Diagnostic Method for Leptospirosis by Detecting Antigen in Specimens.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 24,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วันเพ็ญ ชัยคำภา

ประมวญ เทพชัยศรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th