ค้นหา

 การวินิจฉัยโรคไอกรน โดยวิธีอีไลซาและการเพิ่มสารพันธุกรรม
รหัส : 02020582
โครงการ : การวินิจฉัยโรคไอกรน โดยวิธีอีไลซาและการเพิ่มสารพันธุกรรม
Project : Siagnosis of Perteersis Using MAb-based dot-blot ELISA Indirect ELISA and DNA Conplification.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 152,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วันเพ็ญ ชัยคำภา

กฤษณา เพ็งสา

มนัส จงสงวน

เสาวลักษณ์ จุลพิษ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th