ค้นหา

 พยาธิวิทยาของโรคติดเชื้อเอ็นเทอโรฮีไมฮาจิกอีโคโล
รหัส : 02020581
โครงการ : พยาธิวิทยาของโรคติดเชื้อเอ็นเทอโรฮีไมฮาจิกอีโคโล
Project : Pathology of Enterohaemorrhaegic Escherichia Coli infection
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 1,200,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วันเพ็ญ ชัยคำภา

ประมวญ เทพชัยศรี

อุไร ไชยศรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th