ค้นหา

 วิจัยความต้องการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รหัส : 12007012
โครงการ : วิจัยความต้องการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หน่วยงานระดับกระทรวง : หน่วยงานราชการอิสระ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ขรรค์ชัย คงเสน่ห์

พิเชษฐ์ ตั้งเจตนาภิรมย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th